دسته بندی تایر مورد نظر خود را انتخاب کنید

کشاورزی

در این گروه محصول تایرهای نخی محور جلو و عقب مربوط به انواع کمباین و تراکتورهای تک دیفرانسیل و دو دیفرانسیل تولید داخل و وارداتی و کمباین تولید می شود. سایزهای مربوط به محورهای جلو تراکتور و عقب کمباین از رینگ 16 تا 24 و تایرها ی محور عقب تراکتور و جلوی کمباین از رینگ 30-38 می باشد. لازم به ذکر است در آینده دو پترن جدید به گروه محصول تایرهای کوچک کشاورزی اضافه خواهد شد.

چرخ جلو تراکتور و چرخ عقب کمباین
طرح و کد رویه
سایز
خودرو
توضیحات تکمیلی
6.00-16
تراکتور ITEM 470 2wd - تراکتور ITEM 240 2wd - تراکتور ITEM 240 4wd
6.00-16
تراکتور ITEM 470 2wd - تراکتور ITEM 240 2wd - تراکتور ITEM 240 4wd
7.50-16
تراکتور ITEM 485 2wd - تراکتور ITEM 800 2wd - تراکتور ITEM 750 - تراکتور ITEM 285 2wd - تراکتور ITEM 299 2wd - تراکتور ITEM 475 2wd - تراکتور MF185 - تراکتور جاندیر 2040 - کمباین 955
7.50-18
تراکتور ITEM 399 2wd - تراکتور ITEM 470 4wd - تراکتور ITEM 455 4wd - تراکتور جاندیر 3140 - کمباین نیوهلند 568 - کمباین نیوهلند 1530 - کمباین کلیسون
7.50-18
تراکتور ITEM 399 2wd - تراکتور ITEM 470 4wd - تراکتور ITEM 455 4wd - تراکتور جاندیر 3140 - کمباین نیوهلند 568 - کمباین نیوهلند 1530 - کمباین کلیسون
6.50-20
کمباین 955 - تراکتور یونیورسال 650
7.50-20
کمباین برنج - کمباین جاندیر - کمباین کلاس - کمباین 955 - کمباین 1054 - تراکتور یونیورسال 2wd 651
12.4-24
تراکتور ITEM 800 4wd - تراکتور ITEM 285 4wd - تراکتور ITEM 475 4wd - تراکتور ITEM 485 4wd
14.9-24
تراکتور ITEM 4120 4wd - تراکتور ITEM 399 4wd - تراکتور جاندیر 4450 - تراکتور ITEM 1050 4wd - تراکتور ITEM 299 4wd
چرخ عقب تراکتور و چرخ جلو کمباین
طرح و کد رویه
سایز
خودرو
توضیحات تکمیلی
8.25-16
تراکتور گلدونی کمرشکن
12.4/11-28
تراکتور ITEM 470 4wd - تراکتور ITEM 240 2wd - تراکتور ITEM 240 4wd
13.6-28
تراکتور وارداتی
14.9-28
تراکتور JD 4560 - تراکتور نیوهلند - تراکتور والترا - تراکتور وارداتی 6290
18.4/15-30
تراکتور ITEM 485 2wd - تراکتور ITEM 800 2wd - تراکتور ITEM 750 - تراکتور ITEM 285 2wd - تراکتور ITEM 299 2wd - تراکتور ITEM 475 2wd - تراکتور MF185 - تراکتور جاندیر 2040 - تراکتور ITEM 800 4wd - تراکتور ITEM 285 4wd - تراکتور ITEM 475 4wd - تراکتور ITEM 485 4wd - تراکتور ITEM 299 4wd - کمباین برنج
18.4/15-30
تراکتور ITEM 485 2wd - تراکتور ITEM 800 2wd - تراکتور ITEM 750 - تراکتور ITEM 285 2wd - تراکتور ITEM 299 2wd - تراکتور ITEM 475 2wd - تراکتور MF185 - تراکتور جاندیر 2040 - تراکتور ITEM 800 4wd - تراکتور ITEM 285 4wd - تراکتور ITEM 475 4wd - تراکتور ITEM 485 4wd - تراکتور ITEM 299 4wd - کمباین برنج
18.4/15-34
تراکتور ITEM 399 2wd - تراکتور جاندیر 3140 - تراکتور ITEM 1050 4wd - کمباین جاندیر - کمباین کلاس - کمباین 955 - کمباین 1055
18.4/15-34
تراکتور ITEM 399 2wd - تراکتور جاندیر 3140 - تراکتور ITEM 1050 4wd - کمباین جاندیر - کمباین کلاس - کمباین 955 - کمباین 1055
13.6/12-38
تراکتور وارداتی
13.6/12-38
تراکتور وارداتی
14.00-38
تراکتور یونیورسال 650 - تراکتور یونیورسال 650 2wd
14.00-38
تراکتور یونیورسال 650 - تراکتور یونیورسال 650 2wd
18.4/15-38
تراکتور JD 4560 - تراکتور نیوهلند - تراکتور والترا - تراکتور وارداتی 6290